Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Yönetmelik

Madde-1:Çalışma Grupları Tanımı
Çalışma Grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak noktalarda buluşulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Çalışma grubu üyeleri belirli bir konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan gönüllülerden oluşur.

Madde–2:Görevleri
Çalışma Grupları; kuruldukları konu, alan ya da sorun ile ilgili eylem planı yapar. Buna göre projeler hazırlar. İlgili kurumlara iletmek üzere Yürütme Kuruluna sunar, uygulanmasını ve sonuçlarını takip eder, gerektiğinde uygulanma sürecine katkı sunar. Bilgilendirme toplantıları, paneller, sempozyumlar yapar.

Madde–3:Kuruluş ve Katılım
Kent Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için Bornova gerçeklerini ve gereksinimlerini göz önüne alan; Yürütme Kurulu tarafından belirlenen ve öneriler dikkate alınarak Yürütme Kurulu veya Genel Kurul tarafından karara bağlanan konu başlıklarında Çalışma Grupları oluşturulur.
Çalışma Grupları; Bornova’da yaşayan ve görev almak isteyen herkes, yazılı başvurularının Yürütme Kurulunca karar altına alınması ile en az 5 (beş) kişiyle kurulur, kurulmuş grupların içinde yer alabilir. Gerek duyulması halinde üye sayısını belirlemede Yürütme Kurulu karar verir.
Mevcut Çalışma Gruplarına katılım yazılı başvurularının Yürütme Kurulunca karar altına alınması ile başlar.

Madde–4:Görev Dağılımı

Çalışma Grupları ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve Kent Konseyi Genel Kurul temsilcisini seçer. Bir kişi yalnız bir çalışma grubu yürütmesinde görev alabilir.
Başkan; Çalışma Grubunu temsil eder, toplantıları yönetir.
Başkan Yardımcısı; Başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanın görevini yapar.
Yazman; Toplantıların tutanaklarını ve grup üyelerinin devam çizelgelerini tutar, tutanakları Bornova Kent Konseyi sekreteryasına ulaştırır. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılarda toplantıyı yönetir. Yazmanın katılmadığı toplantılarda bu görev üyelerden biri tarafından yürütülür. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmanın bulunmadığı toplantılar ertelenir.

Madde–5:Çalışma Esasları

Çalışma Grupları, çalışma konusu ile ilgili yöntemleri ve programını bir ay içerisinde oluşturur ve Yürütme Kuruluna verir. Çalışma grupları gerekli hallerde alt çalışma grupları oluşturabilirler. Bir ay içerisinde çalışma yöntem ve programını bildirmeyen Çalışma Grubu askıya alınır.
Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündemin birinci maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, son gündem maddesi de bir sonraki toplantının tarihi ve yerinin belirlenmesidir.

Madde–6: Toplantılara Katılım

Çalışma Grubu toplantılarına geçerli özrü olmaksızın üst üste üç kez katılmayan veya 6 ay içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan Çalışma Grubu üyesinin üyeliği ve varsa Kent Konseyi temsilciliği düşer. Düşen temsilciliğin yerine Çalışma Grubu tarafından yeniden seçim yapılır.

Madde–7:Çalışma Raporları

Çalışma Grupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir Bornova Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na rapor olarak sunar.
Çalışma Grubu; Bornova Kent Konseyi Yürütme Kurulunun talebi halinde, belirtilen sürede istenen konu hakkında rapor hazırlar.

Madde–8:Temsil Etme

Çalışma Grupları Bornova Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilmesi halinde Bornova Kent Konseyini temsil edebilir.

Madde- 9: Görev Süresi

Bornova Kent Konseyinin seçimli olağan Genel Kurulundan sonra bir ay içerisinde yeni görev dağılımı ve temsilci seçimi yapar. Çalışma gruplarının görev süresi Bornova Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
Madde–10: İşbu Yönergeyi Bornova Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.